what going on?

Pokémon 19x39

A Towering Takeover!

Aug. 25, 2016

Pokémon season 19