what going on?

Pokémon 19x38

Down to the Fiery Finish!

Aug. 18, 2016

Pokémon season 19