what going on?

Pokémon 14x31

Ash and Trip's Third Battle!

May. 12, 2011

Pokémon season 14