what going on?

Pokémon 14x16

Rematch at the Nacrene Gym!

Jan. 13, 2011

Pokémon season 14