what going on?

Pokémon 13x32

The Semi-Final Frontier

Aug. 26, 2010

Pokémon season 13