what going on?

Pokémon 13x30

A Real Rival Rouser!

Aug. 12, 2010

Pokémon season 13