what going on?

Pokémon 13x16

Dealing with a Fierce Double Ditto Drama!

Apr. 22, 2010

Pokémon season 13