what going on?

Pokémon 12x53

Gotta Get a Gible!

Dec. 24, 2009

Pokémon season 12