what going on?

Pokémon 12x52

A Meteoric Rise to Excellence!

Dec. 17, 2009

Pokémon season 12